Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1   Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2   Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
1.3   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponesete Vy.
2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: RODEL s.r.o.
Sídlo prodávajícího: U továren 261/27, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ prodávajícího: 28245431
Internetová stránka eshopu:
E-mail prodávajícího: rodel@rodel.cz
Telefon prodávajícího: 272 730 448, 731 488 859


Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:


Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název a kód zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Email kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V ……………… dne …………….

                                                                                                          ……….…………………….……………..
                                                                                                                                    podpis
                                                                                                         (v případě odeslání v tištěné podobě)


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy_pdf
Formulář pro odstoupení od smlouvy_pdf