07.11.2023

Rotel - prodloužená záruční doba

Od listopadu začne platit pro všechny audio komponenty Rotel a Michi (kromě instalačních zesilovačů C8 a C8+) dvouletá prodloužená záruka. Součet zákonné a prodloužené záruční lhůty je 48 měsíců. Platnost akce „prodloužená záruka“ nemá momentálně stanovený časový rámec. Do režimu prodloužené záruky spadají automaticky všechny komponenty prodané od 1. 11. 2023 bez nutnosti registrace výrobku samotného, či jeho majitele. Plnění prodloužené záruky je formou plně hrazené opravy (díly + práce technika), anebo výměnnou v případě neopravitelnosti. V období prodloužené záruky ale není možné odstoupit od kupní smlouvy. Podrobnosti naleznete v přílohách. Podmínky budou také dostupné na stránkách .
Pravidla akce Limitovaná prodloužená záruka Rotel
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Službu Limitovaná prodloužená záruka Rotel (dále jen Prodloužená záruka) na 24 měsíců poskytuje
společnost BaSys CS, s.r.o. se sídlem v Praze, Sodomkova 1478/8, PSČ 102 00, IČ: 49615581, všem
zákazníkům, kteří si zakoupí výrobky značek Rotel a Michi určené výhradně pro domácí použi@ (v
souladu s § 419 Občanského zákoníku) nikoliv pro podnikání, od 1. 11. 2023 u některého
z autorizovaných prodejců těchto značek (jejich seznam je dostupný na webu značky Rotel –
www.rotel.com). Prodloužená záruka se vztahuje pouze na výrobky z distribuce oficiálního dovozce
značek Rotel a Michi do ČR, kterým je BaSys CS, s.r.o.
Prodloužená záruka je platná od prvního dne po ukončení zákonné záruční lhůty 24 měsíců dle
příslušných, obecně závazných předpisů týkajících se uplatnění práv při reklamaci vadného zboží.
Součet zákonné záruční lhůty a služby Prodloužená záruka tak činí 48 měsíců od data prodeje.
Kompletní přehled výrobků, u kterých je možné získat tuto službu najdete na webových stránkách
www.basys.cz.
· Podmínky uplatnění služby Prodloužená záruka nejsou shodné s podmínkami práv z vadného
plnění dle Občanského zákoníku, ale řídí se Obchodními podmínkami Prodloužená záruka.
· Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná
ustanovení Občanského zákoníku o právech z vadného plnění. Pro účely služby Prodloužená
záruka se výslovně neuplatní analogie § 1924, 2169, 2171 a 1922 odst. 2.
· Prodloužená záruka se neuplatní, je-li kupujícím právnická osoba, nebo podnikající fyzická
osoba.
· Nárok na tuto službu vzniká automaJcky po zakoupení zboží bez registrace výrobku.
· Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.
Uplatnění služby Prodloužená záruka – řešení reklamace
Zákazník uplatňuje službu Prodloužená záruka v autorizovaných servisních střediscích, anebo
prostřednictvím autorizovaného prodejce značky Rotel u kterého byl výrobek zakoupen.
Autorizovaná servisní střediska: zákazník předá výrobek osobně, nebo doručovací službou na adresu
BELS cz s.r.o., Nuselská 307, 140 00 Praha 4 – www.bels.cz, nebo Televizní služba NOVA, Na spojce 5,
702 00, Ostrava – servis.tsnova.cz, kde mu bude sdělen postup řešení reklamace. Společně
s reklamovaným přístrojem zákazník předloží pro funkci a obsluhu nezbytné příslušenství, stručný popis
vady a kopii prodejního dokladu.
Součás@ služby Prodloužená záruka nejsou náklady spojené s přepravu výrobku do místa reklamace.
Další informace:
· Není-li se zákazníkem dohodnuto jinak, lhůta pro vyřízení reklamace Prodloužená záruka je
maximálně 60 dnů přičemž doba po kterou nelze vadný výrobek používat trvání Prodloužené
záruky se neprodlužuje. Pokud nedojde v této, nebo dohodnuté době k vyřízení reklamace,
považuje se výrobek za neopravitelný.
· Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada zdarma odstraněna. Neníli
tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci
Seznam přístrojů s prodlouženou zárukou:

A10, A10MKII, A11 Tribute, A11MKII, A12MKII
CD11 Tribute, CD11MKII
A14MkII, CD14MKII, S14, T11

RA-1572MkII, RA-1592MkII, RB-1552MkII
RB-1582MkII, RB-1590
RC-1572MkII, RC-1590MkII, RCD-1572MKII
RMB-1555, RMB-1585
RMB-1585MKII, RMB-1587MKII, RMB-1504
RMB-1506
DT-6000, RA-6000

MICHI P5, MICHI P5 S2, MICHI S5
MICHI M8, MICHI X3, MICHI X5
MICHI X3 S2, MICHI X5 S2
Rotel - prodloužená záruční doba